Podnikateľský úver – aké úvery čerpajú podnikateľské subjekty?

Podnikateľský úver – aké úvery čerpajú podnikateľské subjekty?

V súčasnej dobe na Slovensku predstavuje úver najvýznamnejší zdroj financovania podnikov. Zaraďujeme ho k návratnej dlhodobej a strednodobej možnosti financovania rozvojových potrieb podniku. Úver je založený na vzťahu medzi dlžníkom a veriteľom, ide o tzv. úverovú zmluvu. Najčastejším veriteľom je finančná inštitúcia a dlžníkom je podnik, ktorý si požičiava zdroje.

Úver a jeho charakteristika

Úver slúži na vyrovnávanie časového nesúladu medzi peňažnými príjmami a peňažnými výdavkami v rozmedzí od jedného dňa až po niekoľko rokov. K hlavným príčinám vzniku časového nesúladu patrí charakter výroby a odbytu je sezónny, transformačný proces môže byť narušený, využitie príležitosti ktorá sa na trhu vyskytla alebo rozširovanie činnosti podniku a pod.

Bankový úver charakterizujeme ako ekonomický vzťah medzi bankou (veriteľom) a podnikom (dlžníkom), má návratnú formu. Za poskytnutie peňažných prostriedkov banka získa úrok. Vzhľadom k tomu, že tento vzťah je veľmi dôležitý v každej krajine je upravovaný zákonom. K základným právnym normám, ktorými sa riadia banky pri poskytovaní úverov, sú zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách v znení neskorších predpisov, ďalej je to zákon č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník v platnom znení, ako aj pravidlá stanovené Národnou bankou Slovenska. Bankové úvery sa delia z viacerých hľadísk, na najčastejšie delenie je na krátkodobé a dlhodobé úvery.  

Krátkodobé a strednodobé úvery

O krátkodobých a strednodobých úveroch môžeme hovoriť ak doba ich splatnosti nepresahuje 5 rokov. Osobitá kategória je kategória krátkodobých úveroch, ktoré sú splatné do jedného roka. V prípade dlhodobých úverov je splatnosť viac ako 5 rokov.

Medzi krátkodobé a strednodobé úvery radíme – kontokorentný úver, revolvingový úver, zmenkový úver a eskontný úver. Kontokorentný úver je najrozšírenejším krátkodobým bankovým úverom. Dôležité pri kontokorentnom úvere je účet vedený v banke, ktorý sa skladá z bežného a úverového účtu. V období, keď má podnik na účte zostatok, získava úroky z celej zostatkovej sumy. V prípade, keď podnik čerpá úver, za tento úver uhrádza banke úrok ako cenu za požičané peňažné prostriedky. Úroková sadzba je závislá od obchodnej politiky banky ako aj od bonity konkrétneho klienta. Revolvingový úver je modifikáciu kontokorentného úveru. Na základe dohody medzi bankou a klientom, poskytuje banka klientovi úver v určitej výške. Dohodnutá výška úveru sa nesmie prekročiť a požiadavky vyššie, ako je táto suma sú považované za nový úver. Revolvingový úver je určený spoľahlivým a bonitným klientom na rovnaký účet, v dohodnutých intervaloch opakovane. Eskontný úver je poskytnutý na základe eskontu zmenky. O eskonte zmenky hovoríme vtedy, keď banka odkúpi zmenku pred lehotou splatnosti. Banka si pri tomto obchode zráža úrok, teda diskont, za časové obdobie od eskontu do doby splatnosti zmenky. Je na zvážení každej spoločnosti, pre aký externý zdroj financovania sa rozhodne. Dôležité je, aby boli úverové prostriedky využité v prospech cieľov spoločnosti a priniesli jej zisk. Ideálne je, ak podnik využije služby finančného poradcu, ktorý vypracuje finančný plán a zabezpečí výber úveru na mieru potrebám firmy.

success Ďakujeme za Vaše hodnotenie

error msg Chyba - akcia prerušená

Pridať komentár

successĎakujeme za pridanie Vášho komentára Po overení sa komentár zobrazí na stránke

error msg Chyba - akcia prerušená

znakov zostáva na použitie: 1000

Komentáre používateľov k článku

Páčil sa Vám článok? Chcete sa dozvedieť viac? Podeľte sa o svoje dojmy a nezabudnite nám zanechať komentár!

Pridať prvý komentár!

Pridať komentár

Tento web používa súbory cookies, ktoré spracúva prevádzkovateľ webu WeNet SK, s.r.o. a tretie strany za účelom získania informácií o návštevnosti a správaní návštevníkov na webe. Viac informácií o spôsobe spracovania cookies a nastavenia nájdete na odkaze Spracovať možnosti cookies | Zásady ochrany osobných údajov. Prajete si povoliť cookies?